St. Paul Catholic Church 1907-1943 Baptismal Ledger
Volume: 1907-1943 Author: St. Paul Catholic Church Date published: 1907-06-01