St. Paul Catholic Church 1854-1909 Baptismal Ledger
Volume: 1854-1909 Author: St. Paul Catholic Church Date published: 1854-11-08